Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie

Wydruk z serwisu BIP, dn.
st. bryg. Dariusz Drzewiecki

Komendant Powiatowy
Państwowej Straży Pożarnej
w Pruszkowie

st. bryg. Dariusz Drzewiecki

Zadania Komendanta Powiatowego:

1. Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej, zwany dalej „komendantem powiatowym” kieruje komendą
    powiatową PSP zwaną dalej „komendą powiatową” przy pomocy zastępcy i kierowników komórek organizacyjnych.

2.  Zastępca komendanta powiatowego i kierownicy komórek organizacyjnych komendy realizują zadania określone
     przez komendanta  powiatowego a w szczególności sprawują nadzór nad podporządkowanymi im komórkami
     organizacyjnymi komendy powiatowej.

3. Komendant Powiatowy ustala etaty dla komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo-gaśniczej
   w porozumieniu z Komendantem Wojewódzkim PSP województwa mazowieckiego.

4. Komendant Powiatowy określa szczegółowe zasady organizacji i zadania   dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej.

5. Komendant Powiatowy Szczegółowe określa zakresy obowiązków dla wszystkich strażaków i pracowników cywilnych
    KP PSP.

6. Komendant Powiatowy realizuje zadania   wynikające z :

a/ Ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o Państwowej Straży Pożarnej i ustawy z dnia 24.08.1991 r.   o ochronie  przeciwpożarowej;

b/ Statutu Starostwa Powiatowego w Pruszkowie;

c/ innych ustaw i przepisów wykonawczych;

7. Pełni funkcję Szefa Powiatowego Zespołu Reagowania Kryzysowego.

 

 Do zakresu działania Komendanta Powiatowego PSP należy w szczególności:

- Prawidłowe wykonywanie na terenie swojego działania zadań Państwowej Strazy Pożarnej w sprawach organizacji
  i funkcjonowania krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz ochrony p.poż.;

- znajomość i przestrzeganie obowiązujących w swoim zakresie działania przepisów prawnych, regulaminów, instrukcji
  oraz wytycznych  przełożonych i jednostek nadrzędnych;

- nadzór nad gospodarką transportową w Komendzie Powiatowej;

- nadzór nad gospodarką materiałową i powierzonymi środkami finansowymi.

- przestrzeganie dyscypliny budżetowej, oraz przedkładanie projektu budżetu Komendy Powiatowej PSP do planu budżetu
   powiatu;

-składanie raz w roku sprawozdania   do Starostwa o stanie ochrony przeciwpożarowej powiatu.

- w ramach organizowania jednostki ratowniczo-gaśniczej Państwowej Straży Pożarnej, nadzoru nad działalnością dowódcy
  tej jednostki,  nadzoru i kontroli wykonywanych zadań z zakresu ratownictwa przez tę jednostkę i współpracy
  w tym zakresie z innymi służbami;

- współpraca z kierownictwem Starostwa Zarządu Powiatu oraz kierownictwem służb, inspekcji i straży powiatowej
  administracji zespolonej;

- dysponowanie do działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu oraz innych służb 
  współdziałających,  ujętych w powiatowych planach ratowniczych;

- prowadzenie inspekcji gotowości do działań ratowniczych jednostek ochrony przeciwpożarowej wchodzących
  w skład krajowego  systemu ratowniczo-gaśniczego;

- sprawowanie nadzoru nad stosowaniem zasad bezpieczeństwa i higieny pracy w komendzie powiatowej w tym 
  w jednostce ratowniczo-gaśniczej PSP;

- nadzór nad   prowadzeniem ewidencji i statystyki pożarowej oraz podejmowanych działań ratowniczych;

- nadzór nad   opracowywaniem planów działań ratowniczych dla powiatu;

- nadzór nad realizacją zadań w zakresie szkolenia   i doskonalenia zawodowego strażaków w komendzie powiatowej,
  i jednostce  ratowniczo-gaśniczej PSP;

- nadzór nad prowadzeniem całokształtu spraw obronnych w komendzie powiatowej i JRG;

- sprawowanie nadzoru nad przestrzeganiem tajemnicy państwowej  i służbowej w Komendzie Powiatowej
  i JRG PSP zgodnie  z obowiązującymi przepisami w tym zakresie

 

 Informacje o zakresie działania Komendanta Powiatowego w zakresie:
       - kierowania pracą Komendy Powiatowej PSP
       - kierowania rozpoznawaniem zagrożeń pożarowych i innych zagrożeń
       - nadzoru nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych
       - szkolenia członków OSP
       - pozostałych zadań znajdują się w  Regulaminie organizacyjnym KP PSP