Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


 Dowódca Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej:

    -

                               tel. 22 758 7216 wew. 105

 

 Zastępca Dowódcy JRG:

    st. kpt. Artur Wysiadecki

                               tel. 22 758 7216 wew. 205

 


JRG PSP w Pruszkowie pracuje w systemie 3 zmianowym - 24 - godzinnym


Do zakresu działania Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej należy w szczególności:

   1) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie walki z pożarami oraz likwidacji miejscowych zagrożeń;

   2) dokumentowanie toku pełnienia służby ze szczególnym uwzględnieniem sporządzania informacji
        z prowadzonych działań ratowniczych;

   3) wykonywanie pomocniczych czynności w czasie klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
       gdy działaniami kierują inne służby;

   4) wykonywanie podstawowych czynności ratowniczych w obszarze chronionym oraz w ramach odwodów operacyjnych;

   5) przygotowanie własnych sił i środków do wypełniania zadań ratowniczych na przydzielonym obszarze chronionym;

  6) współdziałanie z innymi służbami ratowniczymi na przydzielonym obszarze działania w zakresie doskonalenia
      likwidacji zdarzeń;

  7) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych, poznawanie własnego terenu działania, w tym organizacja
       i udział w ćwiczeniach na  obiektach;

  8)  realizowanie zajęć sportowych dla strażaków pełniących służbę w JRG;

  9)  prowadzenie doskonalenia zawodowego;

  10)  udział w aktualizacji:

        a) stanu gotowości operacyjnej,
        b) procedur ratowniczych,
        c) dokumentacji operacyjnej;

  12) udział w przygotowaniu analiz z działań ratowniczych.

 

   ponadto w zakresie zadań BHP:

   1)  prowadzenie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy;

   2) sporządzanie i przedstawianie komendantowi powiatowemu, co najmniej raz w roku, okresowych analiz
        stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych
        mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy;

   3) prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy,
       stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań
       i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

   4)  przedstawianie komendantowi powiatowemu wniosków dotyczących zachowania wymagań ergonomii
        na stanowiskach pracy oraz wyników z badań i pomiarów 
 czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy;

   5) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz opracowywanie wniosków wynikających
       z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola
       realizacji tych wniosków;

   6) współpraca z właściwymi komórkami organizacyjnymi lub osobami,  w szczególności w zakresie organizowania
       i zapewnienia odpowiedniego poziomu szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy oraz zapewnienia
       właściwej adaptacji zawodowej nowo zatrudnionych pracowników;

   7) uczestniczenie w pracach, powołanej przez komendanta powiatowego, komisji bezpieczeństwa i higieny pracy
       oraz w innych zakładowych komisjach zajmujących się problematyką bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym
       zapobieganiem chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy. 

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3648
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-05-31 13:15:52
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-06-30 11:08:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2016-03-07 16:12:08