Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


SKKP - 2015.11.25.jpg


STANOWISKO KIEROWANIA 
KOMENDANTA POWIATOWEGO PSP (SKKP PSP)

wchodzi w skład Wydziału Operacyjno-Szkoleniowego

i jest pierwszym,  podstawowym elementem funkcjonowania Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego.

Ponadto SKKP PSP wykonuje także zadania

Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego

 Tel. alarmowy do Straży Pożarnej ( SKKP PSP ):   998

 Kontakt :

Tel. 22 758 62 52       ( rozmowy tel. są  rejestrowane)
Fax. 22 759 84 25

napisz do nas : pruszkow@mazowsze.straz.pl
              lub: skkp@straz.pruszkow.pl

SKKP PSP w Pruszkowie pracuje w systemie 24 godzinnnym,
 stan osobowy na służbie - 1 dyżurny (strażak)


Aktualna obsada SKKP:

zmiana 1    - mł. asp. Mirosław Malinowski

zmiana 2    - kpt. Marek Laska
                  - st. ogn. Małgorzata Bownik

zmiana 3   - st. kpt. Wysoczański Sebastian
                  - mł. ogn. Dariusz Żelaźkiewicz

 


Zadania podstawowe Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP:

Stanowisko Kierowania Komendanta Powiatowego PSP (SKKP PSP) jest pierwszym elementem Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego (KSRG) przyjmującym zgłoszenia o zdarzeniach lub zagrożeniach oraz realizującym na terenie powiatu zadania systemu ratowniczego w zakresie:

1.1. Przyjmowania, kwalifikowania i ewidencjonowania zgłoszeń alarmowych z numeru 998 oraz
       w razie potrzeby przekazywania zgłoszeń alarmowych do innych służb (Policji, Pogotowia Ratunkowego).

1.2.Przyjmowania sygnałów alarmowych z systemów monitoringu pożarowego (stacji odbiorczych
      alarmów pożarowych).

1.3. Dysponowania zasobów ratowniczych (sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej) do zdarzeń
       powstałych na terenie powiatu, w tym na obszarach chronionych, oraz do zdarzeń na terenie
       woj. mazowieckiego na polecenie Dyżurnego Operacyjnego Województwa ( Dyżurnego SKKW).

1.4.   Bieżącego analizowania:

   a)   informacji o zagrożeniach z systemów monitoringu pożarowego
        (otrzymywanych alarmów oraz komunikatów w sprawie działania systemów na obiektach),

   b)  gotowości operacyjnej sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej
        (w oparciu bieżącą aktualizację danych o sis w  systemie SWD-ST),

   c) czasów interwencji, w tym czasu dysponowania , przybycia, prowadzenia i zakończenia działań
       ratowniczych,

   d)  przebiegu działań ratowniczych,

   e)   rezerw materiałowych i sprzętowych KP PSP

1.5. Wspomagania i koordynowania działań ratowniczych poprzez współdziałanie z kierującymi działaniami
       ratowniczymi, w celu osiągnięcia optymalnej skuteczności prowadzonych działań,

1.6. Dysponowania sił i środków Mazowieckiej Brygady Odwodowej formowanych spośród jednostek ochrony
        przeciwpożarowej zlokalizowanych na terenie powiatu, zgodnie z dyspozycją Dyżurnego Operacyjnego
         Województwa (SKKW PSP),

1.7. Informowania przełożonych i organów administracji publicznej o rodzajach zagrożeń, prognozie ich rozwoju
        oraz skali i miejscu zdarzenia.

1.8. Uruchamiania procedur zwiększania stanu osobowego lub wprowadzania podwyższonej gotowości
       operacyjnej w jednostkach organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej.

1.9. Uruchamiania awaryjnych planów ewakuacji dyżurnych SKKP oraz sprzętu technicznego w miejsce
       zastępcze.

1.10. Współdziałania ze stanowiskami kierowania, centrami powiadamiania ratunkowego oraz innymi centrami
             lub zespołami zarządzania kryzysowego.

1.11. Współdziałanie z grupami ratowniczymi wykonującymi zadania poza granicami państwa.

1.12. Korzystaniu z map, systemów informatycznych oraz innych narzędzi niezbędnych do analizowania
          i prognozowania zagrożeń, a także do tworzenia i aktualizowania baz danych operacyjnych
          stosowanych podczas organizowania i prowadzenia działań ratowniczych oraz wspomagania
          procesów decyzyjnych.

1.13. Korzystania z planów ratowniczych oraz innej dokumentacji wykorzystywanej podczas organizowania,
         prowadzenia oraz analizowania działań ratowniczych, organizacji odwodów operacyjnych
         lub wdrażania procedur właściwych dla zarządzania kryzysowego.

1.14. Przechowywania dokumentacji i danych dotyczących przebiegu działań ratowniczych.

1.15. Uruchamiania planów powiadamiania, alarmowania, planów operacyjno-ratowniczych, planów
        współdziałania, itp.

1.16. Współdziałania z instytucjami oraz innymi służbami w zakresie likwidacji skutków pożarów, klęsk
         żywiołowych i innych miejscowych zagrożeń,

1.17. Zgłaszania do SKKW PSP potrzeb użycia sił i środków ratowniczych spoza terenu powiatu,

1.18. Prowadzenia bieżącej i okresowej oceny sytuacji pożarowej, klęsk żywiołowych i innych miejscowych
         zagrożeń na postawie otrzymywanych zgłoszeń oraz informacji o ostrzeżeniach.

1.19. Prowadzenia ewidencji sił i środków jednostek ochrony przeciwpożarowej z terenu powiatu,

1.20. Przyjmowania, zatwierdzania oraz wprowadzania do rejestru „Informacji ze zdarzeń”,

1.21. Prowadzenia i bieżącej aktualizacji Danych Operacyjnych oraz dokumentacji operacyjnej,

1.22. Przygotowywanie i przekazywanie do SKKW PSP informacji wstępnej oraz meldunków dotyczących
         wystąpienia poważnej awarii.

1.23. Utrzymywania stałej łączności operacyjnej ze Stanowiskiem Kierowania Komendanta Wojewódzkiego PSP
         ( na kanale wojewódzkim B040)

1.24. Utrzymywania stałego nasłuchu na kanale KSWiA (B028)

1.25. Wykonywania zadań Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego określonych w regulaminie PCZK

        

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3728
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2018-09-18 09:31:07
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-06-30 12:48:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2017-05-31 13:17:23