Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


Naczelnik Wydziału
Operacyjno-Szkoleniowego      -
bryg. Lesław Pawul

tel. 22 758 62 52 wewn. 113

e-mail: l.pawul@straz.pruszkow.pl 
 

Zastępca Naczelnika      - mł. bryg. Tomasz Cybul

tel. 22 758 62 52 wewn. 213

 

Pozostali pracownicy Wydziału
                       -
Dyżurni
Stanowiska Kierowania Komendanta Powiatowego PSP

 (sprawdź przechodząc do zakładki SKKP PSP)

 


Do zadań wydziału operacyjno – szkoleniowego należy w szczególności:

 

w zakresie spraw operacyjnych :

1) analizowanie stanu zabezpieczenia operacyjnego na obszarze powiatu oraz przygotowanie komendy powiatowej
    do organizacji działań ratowniczych, w tym w czasie nadzwyczajnych zagrożeń, katastrof lub klęsk żywiołowych,
    a także nadzór nad prawidłowością prowadzenia akcji ratowniczych;

2) opracowywanie planów ratowniczych i ich bieżąca aktualizacja;

3) przyjmowanie zgłoszeń o wystąpieniu zdarzeń niebezpiecznych i dysponowanie niezbędnych sił i środków
    do ich likwidacji, ewentualnie przekierowywanie zgłoszeń do właściwych służb;

4) koordynacja działań ratowniczych lub kierowanie siłami i środkami zaangażowanymi w działania ratownicze
    na obszarze powiatu;

5) przygotowywanie dokumentacji w sprawach dotyczących tworzenia, przekształcania lub likwidacji jednostek ochrony
    przeciwpożarowej i jednostek ratowniczo – gaśniczych;

6) analizowanie stanu wyposażenia jednostki ratowniczo - gaśniczej i innych jednostek ksr-g oraz przedstawianie wniosków
    w tym zakresie;

7) zapewnienie funkcjonowania stanowiska kierowania, ustalanie potrzeb w zakresie jego wyposażenia w sprzęt
    i urządzenia umożliwiające dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami ksr-g na obszarze działania
    oraz umożliwiające współpracę z Wojewódzkim Stanowiskiem Koordynacji Ratownictwa;

8) sporządzanie analiz i wniosków z działań ratowniczych prowadzonych przez jednostki ksr-g,
    prowadzenie ewidencji zaistniałych zdarzeń oraz wydawanie niezbędnych zaświadczeń;

9 współdziałanie przy planowaniu systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania,
   a także systemów alarmowania na obszarze działania oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

10) przygotowywanie projektów umów zawieranych z jednostkami ochrony przeciwpożarowej,
      innymi służbami, inspekcjami, strażami, instytucjami oraz podmiotami, które dobrowolnie zgodziły się
      współpracować   w akcjach ratowniczych;

11) nadzorowanie gotowości operacyjnej jrg oraz innych podmiotów ksr-g, analizowanie gotowości operacyjno - technicznej
      na podstawie raportów dobowych oraz prowadzonych kontroli, a także przedstawienie wniosków w tym zakresie;

12) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej jrg oraz OSP na obszarze powiatu pod względem przygotowania
      do działań ratowniczych;

13) przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych, współdziałanie w zakresie operacyjnego zabezpieczenia
      powiatów sąsiednich;

14) koordynowanie prac w zakresie funkcjonowania ksr-g;

15) prowadzenie ewidencji jednostek wchodzących w skład ksr-g   na obszarze działania;

16) nadzór nad organizacją oraz uzgadnianie sposobów połączenia systemu monitoringu pożarowego z komendą powiatową,

17) bieżące informowanie rzecznika prasowego komendanta powiatowego/miejskiego o szczególnych zdarzeniach,
      odnotowanych w powiecie i postępie akcji ratowniczych.

w zakresie spraw szkoleniowych ;

1)  planowanie i organizowanie szkoleń na potrzeby komendy powiatowej i OSP na obszarze powiatu ;

2)  organizowanie szkolenia i doskonalenia specjalistycznego (w tym także medycznego) członków ochotniczych straży
     pożarnych w zakresie ratownictwa;

3) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałem podmiotów ksr-g na obszarze powiatu;

4) organizowanie obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego wymaganych stosownymi przepisami, prowadzenie
    okresowej oceny sprawności fizycznej strażaków oraz prowadzenie spraw z zakresu szkolenia i doskonalenia
    zawodowego strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

w zakresie informatyki :

1) analizowanie i planowanie potrzeb sprzętowych oraz wdrażanie i nadzorowanie   sieci informatycznej funkcjonującej
    w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

2) zapewnienie niezawodnego działania sieci informatycznej   funkcjonującej w komórkach organizacyjnych
    komendy powiatowej;

3) nadzór oraz analizowanie i wdrażanie komputerowych systemów wspomagania dysponowania i koordynowania
    działaniami ratowniczymi, a także innych systemów przewidzianych do bieżącej analizy gotowości
    operacyjnej podmiotów  ksr-g oraz wykorzystywanych w działalności komendy powiatowej;

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik informatycznych;

5) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g nowoczesnych technik informatycznych;

6) sporządzanie informacji i analiz z zakresu informatyki;

7) wdrażanie zunifikowanych systemów teleinformatycznych;

8) systematyczne archiwizowanie danych elektronicznych przechowywanych w urządzeniach otoczenia sieciowego sieci
    informatycznej komendy powiatowej;

9) realizacja zadań administratora sieci i środowisk programowych;

10) administrowanie i nadzór nad elektronicznym przetwarzaniem informacji niejawnych;

11) utrzymanie w sprawności istniejących w komendzie powiatowej systemów teleinformatycznych;

12) nadzór nad stroną internetową komendy powiatowej, kontami pocztowymi i pocztą elektroniczną.

w zakresie łączności :

1) planowanie systemów łączności dyspozycyjnej, dowodzenia i współdziałania a także systemów alarmowania
    na obszarze działania komendy powiatowej oraz obsługa urządzeń monitoringu pożarowego i alarmowania;

2) nadzór oraz analizowanie potrzeb technicznych i sprzętowych oraz wdrażanie systemów łączności dla potrzeb komendy
    powiatowej,  a także do bieżącej analizy gotowości operacyjnej podmiotów ksr-g oraz ich alarmowania i dysponowania
    w obszary chronione;

3) zapewnienie ciągłego funkcjonowania instalacji telefonicznej i łączności bezprzewodowej funkcjonującej
    w komórkach organizacyjnych komendy powiatowej;

4) współdziałanie z właściwymi organami, instytucjami i innymi jednostkami w zakresie rozwoju technik łączności
    na potrzeby rozwoju ratownictwa i innych zadań z zakresu ochrony ludności;

5) analizowanie stanu zabezpieczenia w środki łączności jednostek organizacyjnych straży pożarnych na obszarze działania
    komendy powiatowej;

6) koordynowanie prac z zakresu organizacji, funkcjonowania i nadzoru łączności jednostek krs-g na obszarze
    działania komendy powiatowej;

7) planowanie i wdrażanie w jednostkach ksr-g na obszarze działania komendy powiatowej nowoczesnych technik
     łączności;

8) sporządzanie informacji i analiz z zakresu organizacji łączności.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2845
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-05-31 13:15:36
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-06-30 13:07:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-03-17 07:20:40