Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


Naczelnik Wydziału  
Kontrolno -Rozpoznawczego i Organizacyjnego

 oraz oficer prasowy KP PSP w Pruszkowie

   - st. kpt. Karol Kroć

               tel. 22 758 72 16   wew. 103
               e-mail: prewencja@straz.pruszkow.pl

 

 Sprawy kontrolno-rozpoznawcze oraz BHP 
- mł. bryg. Adam Jokiel

tel. 22 758 72 16   wew. 103

 
  Sprawy kadrowe prowadzi 
    - st. ogn. Ewa Baśkiewicz

               tel. 22 758 72 16   wew. 109

     oraz    Maria Ślusarczyk  

              tel.  22 758 72 16   wew. 209

 

  Kancelaria/Sekretariat  KP PSP
  -  Urszula Trojanowska
   -   mgr Edyta Gutowska

 tel. 22 758 72 16 wew. 130 lub 110
fax. 22 758 72 16 wew. 102

              e-mail: kancelaria@straz.pruszkow.pl 

 


Do zadań wydziału kontrolno – rozpoznawczego i organizacyjnego należy w szczególności:

w zakresie spraw kontrolno – rozpoznawczych:

1)  rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń poprzez przeprowadzanie czynności kontrolno-rozpoznawczych;

2)   współpraca z organami Policji, Prokuratury, Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Pracy oraz organami administracji i innymi instytucjami w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

3) inicjowanie i koordynowanie działań zmierzających do poprawy stanu ochrony przeciwpożarowej na terenie powiatu;

4) opracowywanie i aktualizacja katalogu i mapy zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

5) opracowywanie projektów decyzji i postanowień w zakresie poprawy stanu zabezpieczenia ppoż. oraz likwidacji innych miejscowych zagrożeń;

6) analizowanie przyczyn pożarów zaistniałych na terenie powiatu, w tym nieprawidłowości, które przyczyniły się do ich powstania oraz rozprzestrzenienia się;

7) opracowywanie opinii dotyczących bezpieczeństwa pożarowego budynków, innych obiektów budowlanych i terenów oraz imprez masowych;

8) organizowanie i prowadzenie działalności informacyjnej w zakresie upowszechniania i przestrzeganie przepisów przeciwpożarowych;

9)  rozpoznawanie możliwości i warunków prowadzenia działań ratowniczych przez jednostki ochrony przeciwpożarowej;

10)  przygotowywanie projektu stanowiska komendanta powiatowego w sprawie przekazywania do użytku obiektów budowlanych;

11)  przeprowadzanie analiz i ocen stanu bezpieczeństwa w zakresie ochrony przeciwpożarowej w odniesieniu do poszczególnych rodzajów budynków, innych obiektów budowlanych oraz terenów;

12) wykonywanie zadań w stosunku do zakładów o zwiększonym i dużym ryzyku w zakresie zapobiegania poważnym awariom przemysłowym w oparciu o ustawę Prawo ochrony środowiska;

13) wdrażanie w działalności kontrolno-rozpoznawczej nowych wymagań zawartych w znowelizowanych przepisach techniczno - budowlanych, o ochronie przeciwpożarowej oraz Polskich Normach dotyczących bezpieczeństwa pożarowego;

14) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych na terenie działania komendy powiatowej;

15)  opracowywanie zestawień obejmujących wyniki kontroli przestrzegania przepisów przeciwpożarowych oraz kontroli działań zapobiegających poważnym awariom przemysłowym;

 

w zakresie organizacji:

1)  realizowanie zadań z zakresu planowania pracy komendy powiatowej;

2)  organizowanie odpraw służbowych, narad i konferencji z udziałem komendanta powiatowego;

3)  opracowywanie projektów i ewidencjonowanie zarządzeń, decyzji, rozkazów, instrukcji wytycznych komendanta powiatowego;

4)  organizowanie współpracy z terenowymi organami administracji publicznej, innymi instytucjami i jednostkami ochrony przeciwpożarowej;

5)  opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy powiatowej;

6)  organizowanie systemu i koordynacji kontroli wewnętrznej komórek organizacyjnych komendy powiatowej i jednostki ratowniczo – gaśniczej;

7) realizowanie zadań z zakresu skarg i wniosków, prowadzenie ewidencji skarg i wniosków dla komendy powiatowej;

8) prowadzenie kancelarii ogólnej i sekretariatu komendanta powiatowego;

 

w zakresie spraw dotyczących archiwizacji:

1) prowadzenie archiwum komendy miejskiej i spraw związanych z archiwizacją dokumentów tj.  przyjmowania dokumentów do archiwum, udostępniania dokumentów i brakowania dokumentów;

2) prowadzenie spraw obiegu dokumentów i instrukcji kancelaryjnej w komendzie miejskiej;

 

w zakresie spraw obronnych i ochrony informacji niejawnych

1) prowadzenie spraw w zakresie organizowania, koordynowania i nadzorowania nad przygotowaniami obronnymi w komendzie powiatowej;

2)  koordynowanie realizacji zadań obronnych.

3) nadzór nad zapewnieniem wymaganej ochrony informacji niejawnych wytwarzanych, przetwarzanych, przechowywanych i przesyłanych oraz systemów i sieci teleinformatycznych;

4)  kontrolowanie stanu ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów w tym zakresie;

5)  opracowywanie i nadzorowanie realizacji planów w zakresie ochrony informacji niejawnych;

6)  planowanie i prowadzenie szkoleń pracowników w zakresie ochrony informacji niejawnych;

7)  prowadzenie spraw związanych z postępowaniem sprawdzającym funkcjonariuszy i pracowników cywilnych komendy powiatowej.

 

w zakresie spraw związanych z działalnością rzecznika prasowego komendanta powiatowego:

1) reprezentowanie komendanta powiatowego w sprawach związanych z kontaktami i współpracą ze środkami masowego przekazu;

2) współpraca ze środkami masowego przekazu w zakresie informowania społeczeństwa;

3) sporządzanie informacji i komunikatów z zakresu bieżącej działalności i zdarzeń;

4) promowanie i kreowanie pozytywnego wizerunku komendy powiatowej;

5) przygotowanie zbiorczych analiz oraz wniosków z zakresu działania komendy powiatowej.

 

w zakresie spraw kadrowych:

  1. realizowanie założeń polityki kadrowo - płacowej komendanta powiatowego

  2. przygotowywanie zakresów czynności dla kierujących komórkami organizacyjnymi w komendzie  miejskiej w tym dowódców jednostek ratowniczo - gaśniczych;

  3. opracowywanie propozycji zmian struktur wewnątrz organizacyjnych komendy miejskiej oraz analizowanie stanu przyznanych etatów

  4.  opracowywanie regulaminów, wytycznych i procedur dotyczących służby i pracy w komendzie powiatowej;

  5. ewidencjonowanie pieczęci i stempli w komendzie powiatowej

  6. prowadzenie spraw osobowych strażaków i pracowników cywilnych oraz emerytów i rencistów komendy powiatowej.

  7. sporządzanie i kompletowanie dokumentacji emerytalno - rentowej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

  8. realizowanie zadań z zakresu profilaktyki zdrowotnej strażaków i pracowników cywilnych komendy powiatowej,

  9. analizowanie stanu i poziomu kwalifikacji strażaków i pracowników cywilnych oraz realizowanie zadań z zakresu wyszkolenia kwalifikacyjnego,

  10. prowadzenie kasy komendy powiatowej.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:3353
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-05-31 13:14:58
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-06-30 14:38:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-04-01 01:56:28