Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie


Naczelnik Wydziału Logistyczno-finansowego:  

st. kpt. Iwona Kończak   - tel. 22 758 72 16 wew. 131

 

Sprawy płac prowadzi                                  - kpt. Monika Chorłowska

               tel. 22 758 72 16  wew. 231

 

Sprawy kwatermistrzowskie prowadzi  - asp. Dariusz Bruliński

tel. 22 758 72 16  wew. 104

                                   

Sprawy techniczne prowadzi                  - st. asp. Wiktor Tulej  

tel. 22 758 72 16 wew. 129

  

 


Do zadań Wydziału Logistyczno - Finansowego należy w szczególności:      

 

w zakresie spraw kwatermistrzowskich:

1)               administrowanie oraz zapewnienie właściwego stanu technicznego użytkowanych obiektów, pomieszczeń
           i lokali mieszkalnych pozostających w dyspozycji komendy powiatowej, a także planowanie i realizacja inwestycji
           i remontów w tym zakresie;

2)               opracowywanie planu potrzeb w zakresie wydatków rzeczowych, w tym także wyposażenia strażaków w odzież ochronną,
           specjalną, bądź wyposażenia osobistego;

3)               prowadzenie spraw dotyczących umundurowania, odzieży specjalnej, środków ochrony indywidualnej i ekwipunku
          osobistego strażaków;

4)               dokonywanie zakupów i dostaw sprzętu, paliwa, materiałów, urządzeń  i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania
          komendy powiatowej ze szczególnym uwzględnieniem procedur wynikających z ustawy prawo zamówień publicznych;

5)               zabezpieczenie logistyczne działań ratowniczych, ćwiczeń i szkoleń prowadzonych przez podmioty krajowego systemu
          ratowniczo - gaśniczego na terenie powiatu  oraz ich przygotowanie do działań w ramach odwodów operacyjnych;

6)               prowadzenie spraw z zakresu gospodarki magazynowej i magazynu głównego komendy powiatowej;

7)               prowadzenie ewidencji ilościowo – wartościowej majątku;

8)               likwidowanie zbędnych rzeczowych składników majątku;

9)               sporządzanie planów zakupów i robót budowlano-instalacyjnych oraz ich realizacja ze środków finansowych
         pozostających w dyspozycji komendy powiatowej;

10)           systematyczne analizowanie potrzeb w zakresie sprzętu pożarniczego i ratowniczego, środków gaśniczych i neutralizatorów
         i ustalenie z komórką właściwą ds. operacyjnych priorytetów w tym zakresie;

11)           realizowanie prac dotyczących projektów związanych z pozyskiwaniem środków z funduszy strukturalnych
         i celowych Unii Europejskiej i z innych źródeł;

12)           przygotowywanie (sporządzanie i gromadzenie) dokumentacji i obsługi proceduralnej postępowań o udzielenie
        zamówień publicznych;

13)           prowadzenie spraw związanych z zawieranie i aktualizacją umów z podmiotami realizującymi dostawy, usługi
         i roboty budowlane na rzecz komendy powiatowej;

14)           ewidencja oraz nadzór i konserwacja sprzętu obrony cywilnej;

 

w zakresie technicznym:

1)               inicjowanie i podejmowanie działań na rzecz utrzymania gotowości operacyjno-technicznej samochodów i sprzętu silnikowego;

2)               prowadzenie spraw dotyczących ewidencji, rejestracji i przeglądów technicznych pojazdów, przyczep i sprzętu silnikowego,
         w tym agregatów prądotwórczych;

3)               obsługa transportowa komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

4)               prowadzenie gospodarki częściami zamiennymi, olejami,  smarami i innymi materiałami eksploatacyjnymi;

5)               planowanie zakupów pojazdów, sprzętu i innych urządzeń oraz paliwa, części zamiennych i materiałów niezbędnych dla
          zapewnienia prawidłowej eksploatacji tych przedmiotów;

6)               nadzorowanie i analizowanie prawidłowości prowadzenia przez komórki organizacyjne komendy powiatowej
         dokumentacji związanej z samochodami i sprzętem silnikowym, a w szczególności rozliczania zużycia paliw, olejów,
         smarów i innych materiałów eksploatacyjnych;

7)               organizowanie przeglądów, napraw oraz konserwacji samochodów, sprzętu silnikowego, ratowniczego i innych urządzeń
         i instalacji technicznych;

8)               wypracowywanie wymogów parametrów technicznych dla nowo zakupywanych samochodów i sprzętu silnikowego;

9)               prowadzenie postępowań wyjaśniających związanych ze szkodami w mieniu komendy powiatowej, zawinionych przez
         kierowników jej komórek organizacyjnych, a także nadzór nad procedurami postępowań odszkodowawczych prowadzonych przez
        dowódcę JRG i kierowników komórek organizacyjnych komendy powiatowej;

 

w zakresie finansowym

 Do zadań Naczelnika Wydziału Logistyczno - Finansowego w zakresie spraw finansowych należy w szczególności:

1)              sprawowanie nadzoru w imieniu komendanta powiatowego nad gospodarką finansową;

2)              prowadzenie gospodarki finansowej zgodnie z obowiązującymi zasadami, polegającej zwłaszcza na:

a)        wykonywaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi zasad wykonywania budżetu
         oraz gospodarki innymi środkami będącymi w dyspozycji komendy powiatowej;

b)        zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez komendę powiatową;

c)        przestrzeganiu zasad prawidłowości rozliczeń finansowych, pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych;

4)               planowanie budżetu komendy powiatowej w zakresie wydatków i dochodów na podstawie planów
         rzeczowo-finansowych sporządzanych przez komórki organizacyjne komendy powiatowej;

5)              analizowanie wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, środków pozabudżetowych i innych będących
        w dyspozycji komendy powiatowej oraz opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z ich wykorzystania;

6)              realizacja i rozliczanie wydatków budżetowych i innych środków będących w dyspozycji komendy powiatowej;

7)               prowadzenie kontroli w zakresie prawidłowości dokumentów oraz operacji gospodarczych z obowiązującymi
        przepisami finansowymi;

8)              nadzorowanie gospodarki materiałowej oraz nadzór nad prawidłowością przebiegu i rozliczanie inwentaryzacji
        majątku komendy powiatowej;

7)       opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez komendanta powiatowego, a w szczególności:

a)     zakładowego planu kont;
b)     instrukcji obiegu i kontroli dokumentów;
c)     zasad przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji;

8)         sporządzanie bilansu komendy.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:2507
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2017-05-31 13:14:05
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-06-30 15:11:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2015-03-17 07:16:35