Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE


Komendantem Powiatowym
Państwowej Straży Pożarnej

 
w Pruszkowie jest:

   st. bryg. mgr inż. Dariusz Drzewiecki

   tel. 22 758 72 16
Drzewiecki

 


Zastępca Komendanta Powiatowego
Państwowej Straży Pożarnej

w Pruszkowie:

st. bryg. mgr inż. Sławomir Przybysz

tel. j.w.

 

 


Na podstawie Ustawy o Państwowej Straży Pożarnej ( z dnia 24 sierpnia 1991r. z późniejszymi zmianami)

 Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej należy:

1) kierowanie komendą powiatową (miejską) Państwowej Straży Pożarnej;

2) organizowanie jednostek ratowniczo-gaśniczych;

3) organizowanie na obszarze powiatu krajowego systemu ratowniczogaśniczego;

4) dysponowanie oraz kierowanie siłami i środkami krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego na obszarze powiatu
     poprzez swoje stanowisko kierowania;

5) kierowanie jednostek organizacyjnych Państwowej Straży Pożarnej z obszarupowiatu do akcji ratowniczych
    i humanitarnych poza granicę państwa, napodstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów i porozumień międzynarodowych;

6) analizowanie działań ratowniczych prowadzonych na obszarze powiatuprzez podmioty krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego;

7) organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczej;

8) współdziałanie z komendantem gminnym ochrony przeciwpożarowej, jeżelikomendant taki został zatrudniony w gminie;

8a) współdziałanie z komendantem gminnym związku ochotniczych straży pożarnych;

9) rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;

10) opracowywanie planów ratowniczych na obszarze powiatu;

11) nadzorowanie przestrzegania przepisów przeciwpożarowych;

12) wykonywanie zadań z zakresu ratownictwa;

13) wstępne ustalanie przyczyn oraz okoliczności powstania i rozprzestrzenianiasię pożaru oraz miejscowego zagrożenia;

14) organizowanie szkolenia i doskonalenia pożarniczego;

15) szkolenie członków ochotniczych straży pożarnych;

16) inicjowanie przedsięwzięć w zakresie kultury fizycznej i sportu z udziałempodmiotów krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego
      na obszarze powiatu;

17) wprowadzanie podwyższonej gotowości operacyjnej w komendzie powiatowej(miejskiej) Państwowej Straży Pożarnej w sytuacji zwiększonegoprawdopodobieństwa katastrofy naturalnej lub awarii technicznej, którychskutki mogą zagrozić życiu lub zdrowiu dużej liczby osób, mieniu w wielkichrozmiarach albo środowisku na znacznych obszarach, oraz w przypadkuwystąpienia i utrzymywania się wzmożonego zagrożenia pożarowego.

 

Do zadań komendanta powiatowego Państwowej Straży Pożarnej ponadto należy:

1) współdziałanie z zarządem oddziału powiatowego związku ochotniczychstraży pożarnych;

2) przeprowadzanie inspekcji gotowości operacyjnej ochotniczych straży pożarnychna obszarze powiatu,
    pod względem przygotowania do działań ratowniczych;

3) realizowanie zadań wynikających z innych ustaw.

Wersja do druku Wersja do druku

Liczba odsłon:11169
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2018-12-21 13:42:57
Treść wytworzył(a): Monika Zienkowska, 2011-03-08 00:00:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2018-02-26 15:26:45