KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO), informujemy że:

 1. Administratorem przetwarzającym Pani(-a) dane osobowe jest Komendant Powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie  05-800 Pruszków ul. Staszica 4;  tel. 22 758 72 16;   fax  22 759 84 25;  e-mail: pruszkow@mazowsze.straz.pl
 2. Dla Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych, zatrudniony w Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie, adres: 02-672 Warszawa ul. Domaniewska 40 (Pan Mariusz Mucha)  z którym można się kontaktować poprzez e-mail: ochrona.danych@mazowsze.straz.pl lub za pomocą poczty tradycyjnej.
 3. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c, d, e RODO – w związku z obsługą zgłoszenia alarmowego o zdarzeniu oraz prowadzenia działań ratowniczych w celu ochrony życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.
 4. Administrator przetwarza dane osobowe osoby zgłaszającej, osób poszkodowanych, właścicieli lub zarządców obiektów, wobec których prowadzone są działania jednostek ochrony przeciwpożarowej.
 5. Odbiorcami danych są jednostki organizacyjne PSP oraz inne organy na mocy przepisów odrębnych ustaw.
 6. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji zadań wynikających z ustawy.
 7. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
 • Żądania od administratora dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
 • Wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, tel. 22 531 03 00,  Infolinia: 606-950-000
  e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl ) , jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
 1. Pani/Pana dane osobowe, nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
 2. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe. 
  Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

 Wykaz wszystkich stosowanych klauzul informacyjnych (do pobrania):

L.P.

Nazwa

1.

Klauzula informacyjna PR-1 - KP PSP Pruszków - zgłoszenia i dział. rat.

2.

Klauzula informacyjna PR-2 – KP PSP Pruszków – zaświadczenia/ informacje ze zdarzeń

3.

Klauzula informacyjna PR-3 – KP PSP Pruszków – uczestnicy szkoleń

4.

Klauzula informacyjna PR-4 – KP PSP Pruszków – uczestnicy zawodów i konkursów

5.

Klauzula informacyjna PK-1 – KP PSP Pruszków – osoby zatrudnione

6.

Klauzula informacyjna PK-2 – KP PSP Pruszków – kandydaci do służby

7.

Klauzula informacyjna PZ-1 - KP PSP Pruszków - czynn. kontr-rozpozn. Art. 23

8.

Klauzula informacyjna PZ-2 - KP PSP Pruszków - czynn. kontr-rozpozn. - odbiory

9.

Klauzula informacyjna PO-1 - KP PSP Pruszków - Skargi i Wnioski

10.

Klauzula informacyjna PO-2 - KP PSP Pruszków - wnioski różne

11.

Klauzula informacyjna PF-1 - KP PSP Pruszków - kontrahenci

12.

Klauzula informacyjna PO-3 - KP PSP Pruszków - monitoring wizyjny

13

Klauzula informacyjna PK-3 - KP PSP Pruszków - ZFŚS

14

Klauzula informacyjna PZ-3 - KP PSP Pruszków - tzw. milczące załatwienie sprawy

15

Klauzula informacyjna PF-2 - KP PSP Prsuzków - zamówienia publiczne

Liczba odsłon:577
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2021-05-18 11:21:33
Treść wytworzył(a): [brak danych], [brak danych]
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2021-05-18 11:00:48