KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

W Komendzie Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie prowadzone są:

Rejestry:

 1. Skarg i wniosków,

     2.    Aktów wewnętrznych Komendanta Powiatowego PSP:

 •               decyzji,
  • rozkazów,
  • zarządzeń
  • poleceń służbowych
 •              instrukcji i wytycznych,

3.        Wydanych zezwoleń na prowadzenie pojazdów służbowych,

Ewidencje:

1.        Zdarzeń na terenie powiatu,

2.        Ewidencja podmiotów tworzących KSRG na poziomie powiatu,

3.        Druków ścisłego zarachowania,

4.        Pieczęci i stempli,

5.        Okresowych kart pracy pojazdów i kart pracy urządzeń,

6.        Wyjść w godzinach służbowych,

7.        Zadań wykonanych poza rozkładem czasu służby i pracy,

8.        Archiwalna.

Ewidencja zasobu archiwalnego – archiwum Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie.

   Zasady działania Archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie określone są Zarządzeniem nr 28 Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 września 2000 r. w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych i składnic akt oraz zasad postępowania z materiałami archiwalnymi i dokumentacją niearchiwalną w resorcie spraw wewnętrznych i administracji.

Do zakresu działania archiwum należy:

1.        Przejmowanie akt z komórek organizacyjnych

 1. Opracowywanie (ewidencjonowanie i porządkowanie) akt zgodnie z zasadami archiwistyki,
 2. Udostępnienie akt upoważnionym osobom i komórkom (jednostkom) organizacyjnym,
 3. Udzielanie informacji na podstawie posiadanych akt, wykonywanie kserokopii dokumentów, wydawanie zaświadczeń oraz uwierzytelnianie odpisów z posiadanej dokumentacji,
 4. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej,
 5. Zabezpieczanie przed zniszczeniem i konserwacja posiadanych akt.

 Podstawową ewidencję archiwalną stanowią:

 1. Spisy zdawczo-odbiorcze,
 2. Rejestry (wykazy) spisów zdawczo-odbiorczych,
 3. Karty udostępnienia akt,
 4. Ewidencja akt wybrakowanych – spisy akt wybrakowanych i protokoły brakowania akt,
 5. Skorowidze (indeksy),
 6. Ewidencja akt udostępnionych.

   Akta znajdujące się w archiwum Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Pruszkowie mogą być udostępniane do celów służbowych, naukowo-badawczych, publicznych i innych, jeżeli nie narusza to prawnie chronionych interesów Rzeczypospolitej Polskiej i obywateli. Udostępnianie akt odbywa się na zasadach obowiązujących w resorcie spraw wewnętrznych i administracji. Zgodę na udostępnienie akt osobom prawnym i fizycznym spoza resortu spraw wewnętrznych i administracji wydaje Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji lub osoba przez niego upoważniona

Odpowiedzialny za prowadzenie archiwum :  Sekcja ds. organizacyjno-kadrowych.

Liczba odsłon:3405
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2012-10-31 09:03:55
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2011-05-18 10:17:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-07-01 11:01:53