KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

    Czad Cichy zabójca - kampania KGPSP 2012.jpg

 

KAMPANIA INFORMACYJNA " NIE DLA CZADU"

 

Materiały filmowe Państwowej Straży Pożarnej:

1.
2.
Głównym źródłem zatruć w budynkach mieszkalnych jest niesprawność przewodów kominowych, tj. wentylacyjnych, spalinowych i dymowych.

Natomiast sprawca zatruć czyli tlenek węgla powstaje podczas procesu niepełnego spalania, które występuje przy niedostatku tlenu w otaczającej atmosferze.

  Tlenek węgla jest nazywany również CICHYM ZABÓJCĄ , gdyż:

  • jest gazem niewyczuwalnym przez człowieka (bezwonny, bezbarwny i pozbawiony smaku),
  • blokuje dostęp tlenu do organizmu prowadząc do niedotlenienia tkanek, a przy długotrwałym narażeniu (w większych dawkach) śmierć przez uduszenie.

   PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA :

  

1.  Nie można zatykać przewodów wentylacyjnych czy otworów nawiewnych np. w drzwiach łazienkowych, całkowite uszczelnienie mieszkania  powoduje niezachowanie lub zaburzenie cyklu wentylacji, co stanowi duże zagrożenie.

2.  Należy pamiętać o okresowych przeglądach i czyszczeniu kanałów kominowych i wentylacyjnych - niedrożne mogą być przyczyną zatruć tlenkiem węgla, szczególnie podczas kąpieli w  łazienkach wyposażonych w gazowe ogrzewacze wody.      
     

Zgodnie z prawem budowlanym, właściciele lub zarządcy obiektów budowlanych, co najmniej raz w roku powinni poddawać kontroli stanu technicznego instalacje gazowe oraz przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne). Czynności te mogą wykonać osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.     
           

A zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. Nr 109  poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:

  • od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych                    — co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej;
  • od palenisk opalanych paliwem stałym niewymienionych w pkt 1
                       — co najmniej raz na 3 miesiące;
  • od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym niewymienionych w pkt 1
                       — co najmniej raz na 6 miesięcy.
  • co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych

3.   Nie ogrzewać pomieszczeń kuchnią gazową. Takie praktyki mogą również skończyć się poważnym zatruciem organizmu. Nowoczesne gazowe urządzenia promiennikowe,
mimo iż są wyposażone w katalizatory, powinny być używane z zachowaniem określonych zasad bezpieczeństwa i należy przestrzegać ich instrukcji użytkowania.

            Stanowczo niedopuszczalne jest pozostawianie takich urządzeń włączonych na noc
      w zamkniętym pomieszczeniu, w którym śpią ludzie .

4.  Instalowanie pieców gazowych powinno być dokonywane tylko przez wykwalifikowanych fachowców
        i zgodnie z zaleceniami producentów. Wszelkie samowolne przeróbki są niedozwolone.

5.  Użytkowanie wszystkich urządzeń grzewczych powinno zawsze odbywać się zgodnie z ich przeznaczeniem i instrukcją użytkowania.

6.  W trosce o własne bezpieczeństwo, warto rozważyć zamontowanie w domu czujek dymu i gazu. Koszt zamontowania takich czujek jest niewspółmiernie niski do korzyści, jakie daje zastosowanie tego typu urządzeń, łącznie z uratowaniem najwyższej wartości, jaką jest nasze życie.

 

  Ponadto:

7. Nie wolno bagatelizować objawów duszności, bólów i zawrotów głowy, nudności, wymiotów, oszołomienia, osłabienia,
     przyspieszenia czynności serca i oddychania, gdyż mogą być sygnałem, że ulegamy zatruciu czadem;
     w takiej sytuacji należy natychmiast przewietrzyć pomieszczenie, w którym się znajdujemy i zasięgnąć porady lekarskiej,

8. Użytkować sprawne techniczne urządzenia, w których odbywa się proces spalania, zgodnie z instrukcją producenta,

9. W przypadku wymiany okien na nowe, sprawdzić poprawność działania wentylacji, ponieważ nowe okna są najczęściej
    o wiele bardziej szczelne w stosunku do wcześniej stosowanych w budynku i mogą pogarszać wentylację,

10. Systematycznie sprawdzać ciąg powietrza, np. poprzez przykładanie kartki papieru do otworu bądź kratki wentylacyjnej;
      jeśli nic nie zakłóca wentylacji, kartka powinna przywrzeć do wyżej wspomnianego otworu lub kratki.

11.Często wietrzyć pomieszczenie, w których odbywa się proces spalania (kuchnie, łazienki wyposażone w termy gazowe),
     a najlepiej zapewnić, nawet niewielkie, rozszczelnienie okien.

  

U DZIELANIE POMOCY W PRZYPADKU ZATRUCIA TLENKIEM WĘGLA:

1.  Kiedy znajdziemy dziecko lub dorosłego z objawami zaburzenia świadomości w kuchni, łazience lub garażu; 
    Nie wolno wpadać w panikę tylko należy jak najszybciej zapewnić dopływ świeżego czystego powietrza;
     w skrajnych przypadkach wybijając szyby w oknie,

2.   Wynieść osobę poszkodowaną w bezpieczne miejsce, jeśli nie stanowi to zagrożenia dla zdrowia osoby ratującej;
       w przypadku istnienia takiego zagrożenia pozostawić przeprowadzenie akcji służbom ratowniczym,

3.   Wezwać służby ratownicze (Pogotowie Ratunkowe nr. 999, Straż Pożarną nr 998 lub 112),

4.   Jeżeli osoba poszkodowana nie oddycha, ma zatrzymaną akcję serca,
        należy bezzwłocznie zastosować sztuczne oddychanie
               np.  metodą usta – usta
                        oraz masaż serca ( uciskanie klatki piersiowej) w stosunku 2 wdechy i 30 uciśnięć.
    Uciśnięcia wykonywać na równym twardym podłożu w tempie ok. 100 razy/minutę.

 

 PAMIĘTAJMY! 

  OD STOSOWANIA SIĘ DO POWYŻSZYCH RAD MOŻE ZALEŻEĆ NASZE ZDROWIE I ŻYCIE ORAZ ZDROWIE I ŻYCIE NASZYCH BLISKICH.

 

Przygotował:

mł. bryg. Lesław Pawul oraz kpt. Karol Kroć.
Na podstawie materiałów zamieszczonych na stronie Komendy Głównej Państwowej Straży Pożarnej oraz Mazowieckiej Komendy Wojewódzkiej PSP w Warszawie, dostępnych pod adresami:

  - http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=4626 
  - http://www.straz.gov.pl/page/index.php?str=3216
  -
http://www.straz.gov.pl/data/other/czad_09a.htm
  - http://www.straz.pl/home/porady/czad-cichy-zabojca 

 


 

Charakterystyka Tlenku węgla - CO, potocznie zwanego CZAD-em .

W temperaturze pokojowej jest to bezbarwny i bezwonny gaz. 
Ma silne własności toksyczne. 
Gromadzi się głównie pod sufitem ponieważ ma nieco mniejszą gęstość od powierza.
Toksyczne działanie tlenku węgla wynika z jego większego od tlenu (250-300 razy) powinowactwa do hemoglobiny zawartej we krwi. 
Tworzy on połączenie zwane karboksyhemoglobią, które jest trwalsze niż służąca do transportu tlenu z płuc do tkanek oksyhemoglobina (połączenie tlenu z hemoglobiną). Dochodzi więc do niedotlenienia tkanek, co w wielu przypadkach prowadzi do śmierci.

Tlenek węgla trwale łączy się z ponad 80% hemoglobiny, co sprawia, że tylko niewielka ilość hemoglobiny może połączyć się z tlenem. Ilość ta jest jednak niewystarczająca dla ludzkiego organizmu. Nadmiar karboksyhemoglobiny powoduje niedotlenienie organizmu, a w najgorszym przypadku nawet śmierć przez uduszenie.

Wdychanie nawet niewielkiej ilości tlenku węgla może spowodować zatrucie, silny ból głowy, wymioty, zapadnięcie w śpiączkę a nawet zgon.

 Informacje dot. czujników wykrywających tlenek węgla

 

Liczba odsłon:3195
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2013-09-26 12:00:42
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2011-07-01 12:24:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2012-10-31 09:05:23