KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

Podstawowe zasady postępowania z urządzeniami i instalacjami ogrzewczymi 

Sezon grzewczy związany jest rokrocznie ze zwiększoną ilością pożarów spowodowanych nieprawidłowościami przy użytkowaniu urządzeń grzewczych na paliwa stałe, elektryczne i gazowe.

Pożary te obok strat materialnych stwarzają poważne zagrożenie życia lub zdrowia ludzi, tym bardziej, że część pożarów dotyczy eksploatacji urządzeń grzewczych w porze nocnej bądź też pozostawionych bez nadzoru dorosłych domowników.

Najczęstszymi przyczynami zagrożeń i pożarów z tego tytułu jest nieznajomość bądź lekceważenie podstawowych zasad bezpieczeństwa pożarowego związanego z eksploatacją tych urządzeń.

Bezpieczeństwo pożarowe urządzeń i instalacji grzewczych. 

Ogrzewanie piecowe na paliwo stałe

Przed sezonem grzewczym należy sprawdzić stan techniczny urządzeń grzewczych i przewodów dymowych w szczególności czy:

  - nie jest zatkany przewód kominowy,

  - nie występują uszkodzenia komina, brak lub uszkodzenie zewnętrznej wyprawy komina, drzwiczek od przewodów kominowych i kanałów przełazowych,

  - do komina nie zostały wprowadzone drewniane konstrukcje dachowe lub inne palne części konstrukcji budowlanych,

  - odległość od palnej konstrukcji budynku od wewnętrznego lica przewodów dymowych nie jest mniejsza niż 30 cm.

  - rury dymowe bez zabezpieczenia nie są przeprowadzone przez palne stropy, ściany lub dachy,
właściwie są podłączone paleniska do przewodów kominowych lub czy są właściwie włączone do przewodów wentylacyjnych,

  - przy drzwiczkach wycierowych i kontrolnych nie są składowane palne materiały w odległości mniejszej niż 0,5 m,

Właściciele, zarządcy lub użytkownicy obiektów, w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego są obowiązani do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych i spalinowych :

-   od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej 4 razy w roku,

-   od palenisk opalanych paliwem płynnym i gazowym - co najmniej 2 razy w roku,

- od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej 1 raz w miesiącu

  Zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych w wyżej wymienionych obiektach należy usuwać - co najmniej 1 raz w roku

 

Warunki bezpiecznej eksploatacji domowych butli z gazem płynnym propan-butan

Sprawne technicznie butle z gazem płynnym powinny być ustawione w miejscach łatwo dostępnych. Muszą przy tym być spełnione następujące warunki w odniesieniu do budynków mieszkalnych:

  - wewnątrz budynku nie mogą znajdować się butle o zawartości gazu powyżej 11 kg,

  - w każdym mieszkaniu wewnątrz budynku mogą znajdować się jednocześnie tylko 2 butle o zawartości gazu nie większej niż 11 kg, zasilające dwa odrębne odbiorniki gazowe

- butle te powinny być podłączone do instalacji

- niedozwolone jest przechowywanie wewnątrz budynku mieszkalnego butli napełnionej gazem i nie podłączonej do instalacji gazowej,

- odległość butli od powierzchni promieniujących ciepło (grzejniki, piece itp.) powinna wynosić, co najmniej 1,0 m oraz wyłączników elektrycznych, liczników elektrycznych, gniazd wtykowych, dzwonków elektrycznych, telefonów i innych urządzeń powodujących iskrzenie,

  - jeżeli butlę umieszczono w szafce lub obudowie, wówczas w drzwiach albo ściance szafki należy wykonać w najniższym i najwyższym punkcie otwory te powinny być zabezpieczone siatką,

  - butle powinny być ustawione w pozycji pionowej i zabezpieczone przed upadkiem, przewróceniem, dostępem dzieci itp.,

- temperatura pomieszczeń, w których mają pozostawać butle napełnione gazem nie może przekraczać 35 oC,

- butli i odbiorników w żadnym przypadku nie wolno umieszczać w piwnicy ani w pomieszczeniach, w których podłoga znajduje się poniżej poziomu terenu.

Ponadto butli z gazem płynnym nie wolno umieszczać w:

  - szybach instalacyjnych budynków mieszkalnych i innych,
  - pomieszczeniach sypialnych i kuchniach mieszkalnych,
  - kotłowniach,
  - garażach i innych miejscach, gdzie znajdują się pojazdy samochodowe oraz na strychach.

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa:

Wietrzenie pomieszczeń, w których zainstalowano przewody i urządzenia gazowe,

- Nie wolno używać ognia, gdy w pomieszczeniu czuć zapach gazu,

- Nie wolno zastawiać dostępu do butli oraz odbiorników gazu,

- Po zakończeniu użytkowania odbiorników gazu zamknąć wszystkie kurki gazowe.

 

Puste butle po gazie płynnym należy traktować z zachowaniem tych samych środków ostrożności, jak przy butlach pełnych, gdyż zawierają jeszcze pary tego gazu.

Urządzenia ogrzewcze – zasady bezpiecznej eksploatacji.

 

Najczęstsze przyczyny pożarów ze strony instalacji elektrycznych wynikają z nieostrożności osób posługujących się nimi, ustawiania urządzeń grzejnych w pobliżu materiałów palnych, na podłożu palnym lub wadliwe ich działanie. 

W związku z powyższym, aby ograniczyć zagrożenie pożarowe ze strony eksploatacji urządzeń elektrycznych należy przestrzegać następujących zasad:

 

- zachować odległość co najmniej 0,5 m pomiędzy oprawami oświetleniowymi a materiałami palnymi,

- ustawić grzejne urządzenia elektryczne na niepalnych podstawach lub płytach jeżeli odrębne przepisy nie stanowią inaczej,

- bez dozoru nie pozostawiać włączonych do sieci przenośnych grzejników, kuchenek, żelazek i innych urządzeń elektrycznych nie przystosowanych do ciągłej pracy ( z wyjątkiem grzejników akumulacyjnych),

- osobom nie posiadającym wymaganych kwalifikacji zawodowych nie wolno dokonywać samodzielnych przeróbek i remontów urządzeń i instalacji elektrycznych,

- niedopuszczalne jest zakładanie instalacji prowizorycznych, niewłaściwie wykonanych, np.: zawieszanie przewodów bezpośrednio na hakach, gwoździach, owijanie lamp papierem, itp.

- należy stosować się do poleceń producenta, odnośnie użytkowania i konserwacji,

- nie wolno instalować opraw oświetleniowych oraz osprzętu typu: wyłączniki, przełączniki, gniazda wtyczkowe nie zabezpieczonych od podłoża palnego materiałem niepalnym.

Liczba odsłon:2275
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2012-10-31 09:04:20
Treść wytworzył(a): Lesław Pawul, 2011-07-01 12:26:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2011-10-23 17:18:12