KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIE

BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

KOMENDA POWIATOWA PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W PRUSZKOWIEPrzekazywanie obiektów do użytku

Postępowanie nadzoruje i informacji udziela:

Wydział Kontrolno – Rozpoznawczy i Organizacyjny KP PSP w Pruszkowie

tel. (22) 758 72 16      wew. 103 lub 130.Zawiadomienia można składać:
   - bezpośrednio do kancelarii Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, 
   - przesyłką pocztową na adres: ul. Staszica 4; 05-800 Pruszków,
   - na nr fax-u: (22) 758 72 16 wew. 102.  

Pobierz formularz zawiadomienia:
- (
kliknij, aby pobrać "Zawiadomienie o zakończeniu budowy" - format PDF)
- (kliknij, aby pobrać "Zawiadomienie o zakończeniu budowy" - format DOC)

Warunkiem wydania dokumentu poodbiorowego (stanowiska) jest przekazanie do kancelarii tut. komendy zawiadomienia oraz dowodu dokonania opłaty skarbowej w wysokości 17 zł (Ustawa z 16.11.2006r. o opłacie skarbowej Dz. U. 225 poz. 1635 z póżn. zm.) .

Wpłat można dokonywać na konto: Urząd Miejski w Pruszkowie,
nr rachunku bankowego:
49 1240 6973 1111 0010 8630 1623 
lub osobiście w kasie urzędu w godzinach: pon. 10-17:30 i wt-pt 8-15:30, tytułem: „opłata skarbowa za zaświadczenie z KP PSP w Pruszkowie”.),

Inwestor, na którego nałożono obowiązek uzyskania pozwolenia na użytkowanie obiektu budowlanego, na podstawie art. 56 ustawy z dnia 7 lipca1994 r - Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623), jest zobowiązany zawiadomić odpowiednie organy w tym:
• właściwy miejscowo rgan Państwowej Straży Pożarnej
 o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia do jego użytkowania. Organ PSP zajmuje stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym w terminie 14 dni od złożenia zawiadomienia. Nie zajęcie stanowiska przez w/w organy w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia, traktuje się (zgodnie z art. 56 ust. 2 ustawy) jako nie zgłoszenie  sprzeciwu i uwag.

Przedstawiciel Komendy Powiatowej PSP w Pruszkowie, po uzgodnieniu z inwestorem terminu i wydaniu przez Komendanta Powiatowego upoważnienia przeprowadza czynności kontrolno - rozpoznawczych z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzając z nich protokół, na podstawie którego zajmuje się stanowisko w sprawie zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym .  


Zawiadomienie o zamiarze przystąpienia do użytkowania obiektu powinno zawierać:

• imię i nazwisko lub nazwa firmy - inwestora, 
• adres do korespondencji i telefon kontaktowy do inwestora lub jego oełnomocnika, 
• wstępne dane o zgłaszanym obiekcie: adres, przeznaczenie, powierzchnia wewnętrzna, wysokość, liczba kondygnacji lub inne istotne informacje.

 Zgdnie  z art. 57 ust. 1 ustawy w związku z zawiadomieniem o zakończeniu budowy obiektu budowlanego lub wnioskiem o udzielenie pozwolenia na użytkowanie inwestor jest zobowiązany przedstawić m.in.:

• oryginał dziennika budowy,
• oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami,
• protokóły badań i sprawdzeń (m.in.: pomiary instalacji elektrycznej na oporność izolacji i oprności uziemień instalacji odgromowej).


Zakres czynności kontrolno-rozpoznawczych PSP związanych z odbiorem obiektu w zależności od jego wyposażenia i specyfiki obejmuje m.in.:

1. sprawdzenie zgodności wykonania obiektu z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej,

2. sprawdzenie uzyskanych odstępstw od wymagań przepisów warunków technicznych i norm,

3. sprawdzenie, czy wyroby zabudowane w ramach inwestycji, mające istotny wpływ na bezpieczeństwo pożarowe, posiadają wymagane prawem świadectwa dopuszczenia, certyfikaty zgodności, deklaracje zgodności - inwestor powinien okazać wszystkie wymagane prawem kompletne dokumenty, potwierdzające zakładane własności użytkowe wyrobów,

4. sprawdzenie oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym, warunkami pozwolenia na budowę i przepisami – inwestor musi zapewnić kopię tego oświadczenia, które będzie stanowić załącznik do protokółu z odbioru,

5. sprawdzenie w Dzienniku Budowy czy dokonano zapisu o zakończeniu budowy,

6. sprawdzenie protokółu z pomiarów oporność izolacji przewodów instalacji elektrycznej,

7. sprawdzenie protokółu z pomiaru oporności uziemienia instalacji odgromowej i aparatów (jeśli jest wykonana),

8. sprawdzenie, czy zastosowane systemy zabezpieczające zapewniają skuteczną ochronę przeciwpożarową, inwestor powinien przedstawić protokóły z wewnętrznych prób sprawności technicznej i skuteczności działania oraz odbiorów technicznych urządzeń (instalacji) mających wpływ na bezpieczeństwo, w tym m.in.:

• instalacji oświetlenia awaryjnego (z pomiarów natężenia oświetlenia awaryjnego), 
• stałych urządzeń gaśniczych, 
• sieci hydrantów zewnętrznych i instalacji hydrantów wewnętrznych, 
• instalacji sygnalizacji alarmowej, 
• instalacji monitoringu pożarowego, 
• instalacji i urządzeń oddymiających. 
• instalacji odgromowej – (z pomiarów oporności uziemień), 
• instalacji elektrycznej (z pomiarów oporności izolacji przewodów), 
• instalacji gazowej oraz przewodów kominowych.

W czasie sprawdzania tych dokumentów kontrolujący zwraca uwagę, czy zostały w nich zawarte jednoznaczne stwierdzenia informujące, że dany system w sposób właściwy spełnia swoje zadanie, a stan urządzenia (instalacji) jest zgodny z obowiązującymi wymogami. Istotne jest także sprawdzenie, czy próby techniczne przeprowadzono z zachowaniem wymagań zawartych w normach.
Kontrolujący sprawdza działanie systemów zabezpieczenia przeciwpożarowego, w szczególności systemów decydujących o bezpieczeństwie ludzi, żądając np.:

- wzbudzenia czujki pożarowej i sprawdza, czy zadziałały przewidziane w projekcie zabezpieczenia, a sygnał alarmu pożarowego dotarł do właściwego miejsca ,

- odłączenia przeciwpożarowym wyłącznikiem prądu zasilania budynku (strefy pożarowej) i sprawdzi, czy działają wszystkie systemy i urządzenia, których funkcjonowanie jest niezbędne w czasie pożaru ,

- przeprowadzenia próby sprawności instalacji gaśniczych, urządzeń oddymiających, dźwigu pożarowego, drzwi i bram przeciwpożarowych i dymoszczelnych, itp.

  Czynności kontrolno-rozpoznawcze w obiekcie przekazywanym do użytku obejmują zarówno sprawdzenie praktycznego wdrożenia zasad ochrony przeciwpożarowej określonych w instrukcji bezpieczeństwa pożarowego ze szczególnym uwzględnieniem praktycznej znajomości przez personel zasad ewakuacji ludzi na wypadek zagrożenia, jak też sprawdzenie przygotowania obiektu do działań ratowniczych, w tym:

   • dróg pożarowych, 
   • prawidłowości rozmieszczenia podręcznego sprzętu gaśniczego, jego dostępności, i oznakowania miejsc jego lokalizacji, 
   • kompletności wyposażenia i prawidłowości oznakowania hydrantów wewnętrznych, 
   • oznakowania dróg ewakuacyjnych, 
   • sprawności oświetlenia awaryjnego, 
   • oznakowania miejsc składowania materiałów niebezpiecznych pożarowo.

Liczba odsłon:5586
Treść wprowadził(a): Pawul Lesław, 2020-03-04 23:52:17
Treść wytworzył(a): Dyżurny Operacyjny Powiatu, 2011-07-01 14:42:00
Poprzednia wersja dokumentu z dnia: 2020-03-04 23:52:17